logo sklepu internetowego www.aprillagem.pl
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Regulamin

Regulamin zakupów w sklepie internetowym aprillagem.pl

Właścicielem sklepu internetowego Aprilla Kamienie Szlachetne jest firma Aprilla Monika Kołakowska 

Nip: 7181958910 Regon: 200372310
Adres korespondencyjny Sklepu to: Aprilla Monika Kołakowska ul.Woziwodzka 42a 18-400 Łomża
Pozostałe dane kontaktowe: adres e–mail: monikakolakowska@interia.pl, telefon +48 600465454 lub (pn-pt 08:00 - 16:00)
Konto bankowe sklepu: 02 2490 0005 0000 4004 5827 3595


I. Pojęcia używane w niniejszym regulaminie.

1. Regulamin oznacza Regulamin sklepu internetowego www.aprillagem.pl.
2. Sprzedawcą jest  firma Aprilla Monika Kołakowska z siedzibą w Łomży przy ul. Woziwodzkiej 42A, 
numer NIP: 718-195-89-10, numer REGON: 200372310, adres korespondencyjny :
Aprilla Monika Kołakowska, Woziwodzka 42A, 18-400 Łomża
3. Sklep internetowy to serwis prowadzony i zarządzany przez Sprzedawcę służący Klientom do składania Sprzedawcy ofert zakupu wskazanych w serwisie produktów na warunkach cenowych tam określonych.
4. Cena sprzedaży to cena produktu wraz ze wszelkimi opłatami i podatkami bez kosztów dostawy.
Cena sprzedaży podawana jest w złotych polskich.

5. Cena indywidualna – cena przygotowana dla Stałego klienta. Sprzedawca może podjąć decyzję o przygotowaniu
dla danego Stałego klienta Cennika indywidualnego w oparciu o analizę historii zakupów danego Klienta w Sklepie internetowym.
6. Konsument – osoba fizyczna (zwana w dalszej części także „Klientem”) dokonująca czynności prawnej, w tym
zawarcie umowy sprzedaży, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art.
221Kodeksu cywilnego).
7. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13 (trzynasty) rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę
osobę 18 (osiemnastego) roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona
pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego,
w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie; Zgoda
przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, o której mowa w pkt powyżej, w przypadku Klientów
posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, powinna obejmować również zgodę na
postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda
powinna zostać przesłana na adres: Aprilla Monika Kołakowska ul.Woziwodzka 42a 18-400 Łomża

8.Informacje handlowe – informacje o towarach wyświetlane w Sklepie internetowym. Informacje handlowe w
zakresie ceny oraz dostępności towaru, na etapie przed dodaniem towaru do Koszyka i zalogowaniem się do Konta,
nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.

9. Moje Konto – podstrona Sklepu internetowego, dostępna po dokonaniu przez Klienta rejestracji na stronie Sklepu
internetowego. W ramach Konta dostępnego za pośrednictwem strony WWW, Klient ma możliwość w
szczególności składania zamówień, zapoznania się z ofertami przygotowanymi przez Aprilla Monika Kołakowska (zwane dalej Konto).

10. Reklamacja – tryb postępowania w razie wystąpienia wady sprzedanego towaru.

11. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów
na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.
12. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

II. Postanowiania ogólne

 


1. Do korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest korzystanie przez Klienta z urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową z dostępem do sieci Internet oraz posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Do sprawnego działania, przeglądarka użytkownika powinna obsługiwać mechanizm cookies.

2. Niniejszy Regulamin jest udostępniony do wydrukowania, pobrania, odtwarzania i utrwalenia przez Klienta na stronie Sklepu internetowego, w zakładce „Regulamin”.

3. Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 

4. Niniejszy Regulamin określa zasady zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu internetowego, zgodnie z brzmieniem art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017, 1219 tj. z dnia 24.06.2017 r.).

5. Głównym przedmiotem świadczenia jest sprzedaż naturalnych kamieni szlachetnych oraz moissanitów. Oprawy występujące na fotografiach są używane jedynie w celach demonstracyjnych. Kamienie sprzedawane przez sklep Aprilla Kamienie Szlachetne są nowe a oprawa demonstracyjna działa na zasadzie pęsety. Oferowane kamienie wysyłane są wraz ze szczegółową fakturą, chyba że w opisie jest wyrażnie zaznaczone że kamień posiada certyfikat. Jeżeli Klient chce aby do kamienia który nie posiada dokumentu został dołączony certyfikat autentyczności lub raport gemmologiczny, zobowiązany jest do poinformowania o tym Sprzedawcę oraz do uiszczenia opłaty za taki dokument, przy czym należy zaznaczyć że kamienie wysyłane są do badania do niezależnego laboratorium a czas procedury stanowi ok.7-10 dni roboczych. Ceny dokumentów nie stanowią źródła dochodów Aprilla Monika Kołakowska i stanowią opłatę dla laboratorium wykonującego usługę.

6.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego
prawa, w tym ustawa Kodeks cywilny oraz Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014
r. poz. 827).
7. Niniejszy Regulamin nie pozbawia Klienta przysługujących mu ustawowo praw, w szczególności roszczenia o to, aby zakupione Towary były zgodne z ich opisami, nadawały się do przewidzianych celów i były zadowalającej jakości. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

III. Rejestracja Klienta.

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży niezbędna jest rejestracja Klienta w Sklepie internetowym. 
2. Rejestracja Klienta polega na wypełnieniu formularza dostępnego na stronie internetowej i aktywacji konta.
3. Klient zobowiązany jest do zachowania w poufności danych niezbędnych do logowania.
4. Dokonując rejestracji Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go bez zastrzeżeń.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Klienta podczas rejestracji za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Sprzedawca uprawniony jest do usunięcia konta założonego w systemie informatycznym Sklepu internetowego w przypadku gdy podane dane są oczywiście nieprawdziwe. 

6. Klient może zrezygnować z posiadania Konta w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia woli o rezygnacji z Usługi w dowolny sposób zapewniający dojście tego oświadczenia do Aprilla Monika Kołakowska w szczególnościpoprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres monikakolakowska@interia.pl lub w formie pisemnej na adres: Aprilla Monika Kołakowska ul.Woziwodzka 42a 18-400 Łomża. Likwidacja Konta nie ma wpływu na obowiązek wykonania umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego, do czasu otrzymania przez Aprilla Monika Kołakowska oświadczenia woli Klienta w sprawie rezygnacji z Usługi. Likwidacja
Konta nie ma wpływu na zamówienie kuriera w celu odbioru towaru do czasu otrzymania przez Aprilla Monika Kołakowska oświadczenia woli Klienta w sprawie rezygnacji z Konta.

IV. Dane osobowe.

1. Podanie następujących danych osobowych przez Klienta będącego osobą fizyczną jest dobrowolne lecz niezbędne w celu rejestracji i zawarcia umowy sprzedaży:
a) imię i nazwisko,
b) adres poczty elektronicznej,
c) adres zamieszkania,
d) adres do wysyłki jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
e) telefon kontaktowy,
f) numer NIP w przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą.
2. Klient zgodznie z rozporządzeniem RODO ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania za pomocą udostępnionych funkcjonalności systemu informatycznego Sklepu internetowego oraz do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych. W tym celu należy skontaktować się z Aprilla Monika Kolakowska za pośrednictwem poczty monikakolakowska@interia.pl lub wysłać stosowne oświadczenie pod adres Aprilla Monika Kołakowskaul.Woziwodzka 42a 18-400 Łomża. 
3. Klient oświadcza, że został poinformowany o celu, zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Sprzedawcę, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Sprzedawcę. 

4. Dane osobowe są przetwarzane co do zasady przez Aprilla Monika Kołakowska, w celu realizacji złożonego zamówienia. Udostępnione dane osobowe będą przechowywane w bazie danych aministratora i będą wykorzystywane w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży oraz, jeśli wyraziłeś na to odrębną zgodę, w celach marketingowych w szczególności w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oraz w celu przesyłania Ci newslettera. Z tym wyjątkiem, że W odniesieniu do danych osobowych Użytkowników dokonujących rejestracji w Sklepie z wykorzystaniem danych dostępowych pochodzących z Allegro lub dokonujących w Sklepie zakupu towarów lub usług z wykorzystaniem danych dostępowych pochodzących z PayU, PayPal, Visa Sprzedawca otrzymuje te dane – odpowiednio - od Grupy Allegro lub PayU, PayPal, Visa za
zgodą Użytkowników oraz w zakresie niezbędnym do realizacji przez Sprzedawcę celów wskazanych powyżej.
Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.

5. Sprzedawca stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

6. Masz prawo otrzymać dane dotyczące Ciebie w powszechnie używanym formacie nadającym
się do odczytu maszynowego. Masz również prawo przesłać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony Administratora, od którego dane będą wydobywane (art. 20 ust.1 RODO). W przypadkach gdy jest to technicznie możliwe, Klient może żądać od Administratora przesłania jego danych bezpośrednio innemu administratorowi (art. 20 ust.2 RODO).

 

V. Składanie zamówień, zawarcie umowy sprzedaży i realizacja przesyłek.


1. Złożenie zamówienia polega na wypełnieniu formularza zamówienia dostępnego w systemie informatycznych Sklepu internetowego Aprilla Kamienie Szlachetne. 
2. Przedstawione ceny sprzedaży produktów są wiążące w przypadku skutecznie złożonego zamówienia i obowiązują wyłącznie w przypadku zawarcia umów sprzedaży w Sklepie internetowym.
3. Informacje o warunkach dostawy, w tym o sposobie dostawy, kosztach dostawy i terminie dostawy zamówionych produktów znajdują się na stronie internetowej Sklepu internetowego Aprilla Kamienie Szlachetne w zakładce "Koszty dostawy" i Klient ma możliwość zapoznania się z nimi przed złożeniem zamówienia.
4. Cena sprzedaży może zostać obniżona jeżeli Klient wprowadzi przed zakończeniem procesu składania zamówienia posiadany kod promocyjny. Podczas składania zamówienia Klient może wykorzystać kod promocyjny tylko jednokrotnie. Wykorzystanie kodu promocyjnego wyłącza możliwość skorzystania z innych promocji chyba, że co innego wynika z warunków tych promocji. 
5. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę złożonej oferty zakupu.
6. Warunkiem realizacji zamówienia, rozumianej jako wysłanie zamówionych produktów do Klienta, jest zaksięgowanie ceny sprzedaży wraz z kosztami dostawy na rachunku bankowym Aprilla Monika Kołakowska lub otrzymanie przez Sprzedawcę potwierdzenia zapłaty przez podmiot obsługujący płatności elektroniczne chyba, że produkty wysyłane są za pobraniem. 
7. Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionych produktów wysłanych za pobraniem. 

8. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
9. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej. 
10. Termin realizacji zamówienia następuje najszybciej jak to możliwe od momentu zawarcia umowy nie później jednak niż 2 dni robocze licząc od zaksięgowania pieniędzy na koncie bądź informacji o patności przy odbiorze przesyłki.

11. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przesyłki, zaleca się niezwłoczne poinformowanie o tym Aprilla Monika Kołakowska.

12. W przypadku uszkodzenia bądź zaginięcia przesyłki z winy przewoźnika, Aprilla Monika Kołakowska zwraca koszty poniesione przez Klienta za zakupiony towar wraz z kosztami wysyłki na wskazane przez niego konto bankowe, po czym przystępuje do procedury reklamacyjnej udostępnionej przez tego przewoźnika. Klient proszony jest o potwierdzenie sytuacji zgodnie z prawdą w przypadku gdy przewoźnik w prowadzonej reklamacji dotyczącej jego przesyłki wystąpi do niego z taką prośbą.

13.l Wymiana towaru możliwa jest w na inny o tej samej wartości. W przypadku wymiany towaru na droższy, Klient zobowiązany jest do dopłaty różnicy ceny pod wskazany numer konta bankowego, natomiast kiedy towar wymieniany jest na tańszy, Sprzedawca zwraca różnicę Klientowi pod wskazany przez niego numer konta bankowego. Koszt ponownej wysyłki wymienionego towaru pokrywa Aprilla Monika Kołakowska. 

VI. Odstąpienie od umowy.

1.Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Aprilla Monika Kołakowska bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru do punktu odbioru, w termie 14 dni od dnia otrzymania Towaru, a więc objęcia przez Konsumenta Towaru w posiadanie lub objęcia Towaru w posiadanie przez wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik, zaś w przypadku, gdy Konsument złoży jedno Zamówienie obejmujące wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami, termin czternastodniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniego Towaru lub partii.

2. Konsument korzystając z uprawnienia wskazanego w punkcie 1, może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie. Oświadczenie przykładowe wysyłane jest do niego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy, należy wysłać na adres Aprilla Monika Kołakowska ul.Woziwodzka 42a 18-400 Łomża.

4. W razie skorzystania przez Konsumenta z prawa do odstąpienia od umowy, Sprzedawca ponosi koszty zwrotu towaru do siedziby Aprilla Monika Kołakowska ul.Woziwodzka 42a 18-400 Łomża, chyba że Konsument wybrał inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę sposób dostawy.

5. Konsument w przypadku zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem, o którym mowa powyżej, ponosi
odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób
wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

VII. Postępowanie reklamacyjne.


Wszystkie Towary zakupione w Sklepie Internetowym Aprilla Kamienie Szlachetne podlegają                2 (słownie: dwa) letniej rękojmi, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta oraz Ustawą Kodeks Cywilny.

Firma Aprilla Monika Kołakowska sprawująca usługi sprzedaży w Sklepie Internetowym Aprilla Kamienie Szlachetne stara się dokładać wszelkich możliwych starań aby oferowane produkty dostępne w ofercie Sklepu były jak najlepiej opisane oraz fotografowane.


W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności zakupionego produktu z umową przysługuje mu prawo do wniesienia reklamacji.
2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i zawierać:
a) określenie reklamowanego produktu,
b) określenie stwierdzonych wad,
c) żądanie Klienta w związku ze złożoną reklamacją.
3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres Sprzedawcy Aprilla Monika Kołakowska ul.Woziwodzka 42a 18-400 Łomża.  Jeżeli Klient żąda doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową albo odstępuje od zawartej umowy sprzedaży w całości lub w części do pisma reklamacyjnego powinien dołączyć reklamowany produkt. 

4. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Aprilla Monika Kołakowska zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
5. Sprzedawca zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

6. W przypadku rezygnacji z towaru reklamowanego Aprilla Monika Kołakowska ponosi koszty dostarczenia towaru do siedziby firmy pod adres Aprilla Monika Kołakowska ul.Woziowodzka 42a 18-400 Łomża. 

7. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

VIII. Postanowienia końcowe.

1. Aprilla Monika Kołakowska jako Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn takich w szczególności jak zmiany przepisów prawa, wydanie przez odpowiednie organy aktów administracyjnych nakazujących Sprzedawcy określone w nich postępowanie, wydanie przez sąd orzeczenia nakazującego Sprzedawcy określone w nim postępowanie, zmiany warunków technicznych świadczonych usług, zmiany spowodowane postępem technologicznym, zmian organizacyjnych po stronie Sprzedawcy których skutkiem nie jest następstwo prawne, zmian w zakresie przedmiotu działalności gospodarczej Sprzedawcy.
2. W przypadku zmiany Regulaminu Sprzedawca Aprilla Monika Kołakowska poinformuje Klienta o tej zmianie za pomocą poczty elektronicznej, jeżeli Klient zarejestrował się w Sklepie internetowym Aprilla Kamienie Szlachetne. Zmieniony Regulamin obowiązuje po upływie czternastu dni od dnia poinformowania Klienta, o ile Klient w tym okresie nie złoży oświadczenia o braku zgody na dokonanie zmiany Regulaminu. W przypadku złożenia takiego oświadczenia umowa ulega rozwiązaniu a konto Klienta zostaje usunięte. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na realizację złożonych zamówień przed upływem powyższego okresu, które realizowane są zgodnie z dotychczas obowiązującym Regulaminem. 
3. W przypadku gdy Klient nie jest Konsumentem rękojmia za wady fizyczne sprzedanych produktów jest wyłączona. 
4. Sądem wyłącznie właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle zawartej umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Postanowienie niniejsze nie ma zastosowania do umów zawartych z Klientem będącym Konsumentem. 
5. Wszelkie opisy i zdjęcia produktów w Sklepie internetowym stanowią przedmiot praw autorskich a ich dalsze wykorzystywanie jest zabronione bez wcześniejszej zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej. 
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.


Copyright © 2018 aprillagem.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody aprillagem.pl zabronione.

Sellingo.pl